วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ จงอย่าทำกับคนอื่น

นิสัยแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน คนเราเกิดมาจากกันคนล่ะที่วงเวียนชีวิต
ทำให้เราพบกันเมื่อเรามาพบปะกันแล้วควรเรียนรู้นิสัยของกันและกันเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่ใชจะให้เขาปรับตัวเข้าหาเราโดยที่ตัวเราอยู่เฉย
ให้คิดเสียว่า "สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ จงอย่าทำกับคนอื่น" 
เพราะเราทุกคนเกิดมาย่อมมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก
เหมือนกันทุกคนฉะนั้นจะทำอะไรให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เพียงแค่นี้ชีวิตเราก็ดำรงอยู่ได้อย่างเป็นสุข